You Are Here: Home » CHUYÊN ĐỀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN

Thu muc chua cac bai viet, tai lieu, tin tuc, thong tin…ve HUAN LUYEN AN TOAN

Huấn luyện an toàn-An toàn Lao động vận hành cần trục tháp di động

An toàn Lao động vận hành cần trục tháp di động Chỉ những người hội đủ các điều kiện sau mới được làm việc với cần trục tháp : - Có tuổi trong độ tuổi lao động do nhà nước quy định. - Đã qua kiểm traa khám sức khoẻ bởi cơ quan y tế. - Được đào tạo chuyên môn phù hợp, được huấn luyện BHLĐ và có các chứng chỉ kèm theo. ( gồm người lái, người làm tín hiệu, người móc tải). Định kỳ 12 tháng 1 lần những người này ...

Read more

Thông báo- Mở lớp huấn luyện an toàn lao động theo thông tư 27 tại doanh nghiệp

THÔNG BÁO V/v: MỞ LỚP AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ THEO QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ 27/2013/TT-BLDTBXH Căn cứ Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động .Với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức cho các cán bộ nắm bắt được các yếu tố nguy hiểm, có hại trong quá trình làm việc để từ đó ngăn ngừa và phòng tránh những rủi ro, góp phần bảo vệ sức k ...

Read more

Sổ tay hướng dẫn thực hiện công tác ATVSLĐ trong các doanh nghiệp

Sổ tay hướng dẫn thực hiện công tác ATVSLĐ trong các doanh nghiệp Con người là vốn quí nhất, con người làm ra của cải vật chất và là động lực chính cho sự phát triển của xã hội. Sức khoẻ và sinh mạng của người lao động là tài sản vô giá của mỗi gia đình, mỗi quốc gia. Vì vậy, để đảm bảo hạnh phúc của mỗi gia đình, cho an sinh và phát triển kinh tế xã hội, con người phải tham gia hoạt động lao động sản xuất ...

Read more

Chia sẻ- Lớp huấn luyện an toàn lao động theo thông tư 27

Chia sẻ - lớp huấn luyện an toàn lao động theo thông tư 27 THÔNG BÁO V/v: MỞ LỚP AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ  ( theo thông tư 27/2013) Căn cứ Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động .Với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức cho các cán bộ nắm bắt được các yếu tố nguy hiểm, có hại trong quá trình làm việc để từ đó ngăn ngừa và phòng tr ...

Read more

Thông tư 27 quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2013

Thông tư 27 Ngày 18/10/2013, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động... Ngày 18/10/2013, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2013. Thông tư số 37/ ...

Read more

Nội dung huấn luyện theo TT 27-Huấn luyện an toàn

Nội dung huấn luyện theo TT 27-Huấn luyện an toàn theo thông tư 27 được quy định những nội dung như sau : Nội dung huấn luyện 1. Huấn luyện nhóm 1 Nhóm 1 được huấn luyện kiến thức chung chủ yếu sau đây: a) Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động; b) Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở; c) Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và b ...

Read more

Luật – Thông tư 27/2013 về huấn luyện an toàn lao động

Luật - Thông tư 27/2013 về huấn luyện an toàn lao động BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 27/2013/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG Căn cứ Điều 150 của Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 45/2013 ...

Read more

Hỏi – Trung tâm nào được huấn luyện an toàn theo thông tư 27 ?

Hỏi - Trung tâm nào được huấn luyện an toàn theo thông tư 27 ? Trả lời : Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 và Thông tư số 41/2011/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH có hiệu lực Quy định chuyển tiếp: Người sử dụng lao động, người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, người lao động đã được huấn luyệ ...

Read more

Triển khai huấn luyện an toàn theo thông tư 27

Triển khai huấn luyện theo thông tư 27- Thông báo mở lớp huấn luyện theo thông tư 27 THÔNG BÁO V/v: MỞ LỚP AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ Căn cứ Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động .Với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức cho các cán bộ nắm bắt được các yếu tố nguy hiểm, có hại trong quá trình làm việc để từ đó ngăn ngừa và phòng tr ...

Read more

Hướng dẫn -thực hiện công tác huấn luyện an toàn lao động theo thông tư 27

Hướng dẫn thực hiện công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định mới. Ngày 18/10/2013 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2013. Thông tư này quy định và hướng dẫn thực hiện Khoản 4 Điều 150 Bộ Luật Lao động về điều kiện của tổ chức hoạt ...

Read more

© 2013 KIỂM ĐỊNH THÀNH PHỐ. NET

Scroll to top