Thông tư 27 quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2013 Reviewed by Momizat on . Thông tư 27 Ngày 18/10/2013, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ Thông tư 27 Ngày 18/10/2013, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ Rating: 0
You Are Here: Home » CHUYÊN ĐỀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN » Thông tư 27 quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2013

Thông tư 27 quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2013
han-dien-han-hoiThông tư 27

Ngày 18/10/2013, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động…

Ngày 18/10/2013, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2013.

Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 và Thông tư số 41/2011/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH có hiệu lực.

Quy định chuyển tiếp:

  • Người sử dụng lao động, người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, người lao động đã được huấn luyện theo Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH thì khi hết thời hạn theo quy định của Thông tư phải được huấn luyện theo quy định tại Thông tư này.
  • Giấy chứng nhận huấn luyện, thẻ an toàn lao động đã được cấp theo quy định tại Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 41/2011/TT-BLĐTBXH trước ngày Thông tư này có hiệu lực vẫn tiếp tục có giá trị cho đến hết thời hạn.

Thông tư này hướng dẫn thực hiện Khoản 4, Điều 150 Bộ Luật Lao động quy định về điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động; xây dựng chương trình khung huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động; danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Theo đó đối tượng huấn luyện an toàn vệ sinh lao động được quy định thành 4 nhóm, mỗi nhóm có nội dung, thời gian và tiêu chuẩn huấn luyện riêng (đính kèm bảng tóm tắt công tác huấn luyện ATLĐ).

Kết cấu chương trình khung huấn luyện bao gồm phần nội dung huấn luyện chung và phần nội dung huấn luyện theo đặc thù riêng; trong đó phần huấn luyện theo đặc thù riêng do Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện và cơ sở tổ chức huấn luyện tự quyết định trên cơ sở phân tích, đánh giá những đặc điểm riêng phù hợp với ngành, nghề và điều kiện lao động thực tế ở cơ sở.

Doanh nghiệp xây dựng chương trình huấn luyện chi tiết trên cơ sở chương trình khung huấn luyện nhóm 4 và điều kiện thực tế trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định, phê duyệt. Căn cứ chương trình huấn luyện chi tiết được phê duyệt, doanh nghiệp xây dựng tài liệu huấn luyện và tổ chức huấn luyện cho người lao động theo một trong các hình thức sau: tự tổ hức huấn luyện nếu đảm bảo các điều kiện về giảng viên theo quy định hoặc thông qua Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện.

Danh mục các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động (gồm 13 mục) được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư này, doanh nghiệp căn cứ Danh mục này, lập danh sách lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại công ty để thực hiện huấn luyện an toàn lao động theo đúng quy định© 2013 KIỂM ĐỊNH THÀNH PHỐ. NET

0938. 261. 746
Scroll to top