Thông tư 07/TT-BLĐTBXH ngày 06/03/2014 Ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với các loại máy, thiết bị, vât tư thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Reviewed by Momizat on . BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 07/2014/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2014 BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 07/2014/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2014 Rating: 0
You Are Here: Home » TÀI LIỆU AN TOÀN LAO ĐỘNG » Thông tư 07/TT-BLĐTBXH ngày 06/03/2014 Ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với các loại máy, thiết bị, vât tư thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Thông tư 07/TT-BLĐTBXH ngày 06/03/2014 Ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với các loại máy, thiết bị, vât tư thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộiBỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 07/2014/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2014

 

THÔNG TƯ

Ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

 

 

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động;

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Ban hành kèm theo Thông tư này 27 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Tên và ký hiệu của các quy trình được nêu tại Phụ lục Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2014.
  2. Quyết định số 66/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/12/2008 ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng, thang máy và thang cuốn; Quyết định số 67/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/12/2008 ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi, bình chịu áp lực, hệ thống lạnh, hệ thống điều chế nạp khí, chai chứa khí và đường ống dẫn hơi nước, nước nóng; Thông tư số 01/2010/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2010 ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cáp treo chở người, tàu lượn cao tốc và hệ thống máng trượt hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

 

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Cục An toàn lao động, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để nghiên cứu giải quyết./.

 

 Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;

– Văn phòng Quốc hội;

– Văn phòng Tổng Bí thư;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

– Tòa án nhân dân tối cao;

– Kiểm toán Nhà nước;

– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

– HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;

– Sở LĐTBXH các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;

– Công báo;

– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

– Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

– Website Bộ LĐTBXH;

– Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ LĐTBXH;

– Lưu: VT, Cục ATLĐ (30 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 

 

 

 Bùi Hồng Lĩnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Phụ lục

TÊN VÀ KÝ HIỆU CỦA CÁC QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

(Kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014)

TT Tên quy trình Số hiệu
1 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng kiểu cầu (Cầu trục, cổng trục, bán cổng trục, pa lăng điện) QTKĐ:01-2014/BLĐTBXH
2 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang cuốn và băng tải chở người QTKĐ:02-2014/BLĐTBXH
3 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy điện QTKĐ:03-2014/BLĐTBXH
4 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đường ống dẫn hơi nước, nước nóng QTKĐ:04-2014/BLĐTBXH
5 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh QTKĐ:05-2014/BLĐTBXH
6 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi, nồi đun nước nóng QTKĐ:06-2014/BLĐTBXH
7 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống điều chế tồn trữ và nạp khí QTKĐ:07-2014/BLĐTBXH
8 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai chứa khí công nghiệp QTKĐ:08-2014/BLĐTBXH
9 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn bình chịu áp lực QTKĐ:09-2014/BLĐTBXH
10 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cáp treo chở người QTKĐ:10-2014/BLĐTBXH
11 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn tàu lượn cao tốc QTKĐ:11-2014/BLĐTBXH
12 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống máng trượt QTKĐ:12-2014/BLĐTBXH
13 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ công nghiệp QTKĐ:13-2014/BLĐTBXH
14 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ dân dụng QTKĐ:14-2014/BLĐTBXH
15 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống dẫn khí y tế QTKĐ:15-2014/BLĐTBXH
16 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại QTKĐ:16-2014/BLĐTBXH
17 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) QTKĐ:17-2014/BLĐTBXH
18 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai composite nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) QTKĐ:18-2014/BLĐTBXH
19 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục tự hành QTKĐ:19-2014/BLĐTBXH
20 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục tháp QTKĐ:20-2014/BLĐTBXH
21 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng hàng QTKĐ:21-2014/BLĐTBXH
22 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng người QTKĐ:22-2014/BLĐTBXH
23 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn vận thăng chở hàng có người đi kèm QTKĐ:23-2014/BLĐTBXH
24 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn sàn nâng người QTKĐ:24-2014/BLĐTBXH
25 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy thủy lực QTKĐ:25-2014/BLĐTBXH
26 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy chở hàng (dumbwaiter) QTKĐ:26-2014/BLĐTBXH
27 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đu quay QTKĐ:27-2014/BLĐTBXH

 


© 2013 KIỂM ĐỊNH THÀNH PHỐ. NET

0938. 261. 746
Scroll to top